skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T cell vaccination does not induce resistance to experimental autoimmune neuritis

Jung, Stefan ; Schluesener, Hermann J. ; Toyka, Klaus ; Hartung, Hans-Peter

Journal of Neuroimmunology, 12/1991, Vol.35(1-3), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01655728 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-5728(91)90156-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...