skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effect of the selective reversible acetylcholinesterase inhibitor E2020 on extracellular acetylcholine and biogenic amine levels in rat cortex

Giacobini, E. ; Zhu, X.-D. ; Williams, E. ; Sherman, K.A.

Neuropharmacology, 2/1996, Vol.35(2), pp.205-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00283908 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0028-3908(95)00157-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...