skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf

Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar P.

Environmental Science and Pollution Research, 2/2017, Vol.24(6), pp.5933-5937 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-8358-6

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Trace element concentrations in muscle tissue of milk shark, (Rhizoprionodon acutus) from the Persian Gulf
  • Tác giả: Adel, Milad ; Mohammadmoradi, Kolsoom ; Ley-Quiñonez, Cesar P.
  • Là 1 phần của: Environmental Science and Pollution Research, 2/2017, Vol.24(6), pp.5933-5937
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11356-016-8358-6

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...