skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A flexible and uniform string matching technique for general screen content coding

Zhou, Kailun ; Zhao, Liping ; Lin, Tao

Multimedia Tools and Applications, 9/2018, Vol.77(18), pp.23751-23775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-018-5624-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A flexible and uniform string matching technique for general screen content coding
  • Tác giả: Zhou, Kailun ; Zhao, Liping ; Lin, Tao
  • Là 1 phần của: Multimedia Tools and Applications, 9/2018, Vol.77(18), pp.23751-23775
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-018-5624-2

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...