skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructural evolution in two-phase alloys processed by high-pressure torsion

Zhang, Nian Xian ; Kawasaki, Megumi ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.

Journal of Materials Science, 7/2013, Vol.48(13), pp.4582-4591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-7087-6

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Microstructural evolution in two-phase alloys processed by high-pressure torsion
  • Tác giả: Zhang, Nian Xian ; Kawasaki, Megumi ; Huang, Yi ; Langdon, Terence G.
  • Là 1 phần của: Journal of Materials Science, 7/2013, Vol.48(13), pp.4582-4591
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-7087-6

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...