skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sexual Partner Typologies Among Single Young Men Who Have Sex with Men

Bauermeister, José A.

AIDS and Behavior, 6/2015, Vol.19(6), pp.1116-1128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7165 ; E-ISSN: 1573-3254 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10461-014-0932-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...