skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perforierende Keratoplastik vs. „Descemet stripping automated endothelial keratoplasty“ im Partnerauge: Funktionelle Ergebnisse und Patientenzufriedenheit: Functional results and patient satisfaction

Gross, N. J. ; Böhringer, D. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 10/2015, Vol.112(10), pp.848-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00347-015-0010-1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...