skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides

Cavusoglu, Jesmi ; Kusefoğlu, Selim H.

Journal of Applied Polymer Science, 02/15/2011, Vol.119(4), pp.2431-2438 [Tạp chí có phản biện]

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/app.32942

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Oleophilic modification of poly(vinyl alcohol) films by functionalized soybean oil triglycerides
  • Tác giả: Cavusoglu, Jesmi ; Kusefoğlu, Selim H.
  • Là 1 phần của: Journal of Applied Polymer Science, 02/15/2011, Vol.119(4), pp.2431-2438
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: DOI: http://dx.doi.org/10.1002/app.32942

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...