skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Factors that influence the provision of good-quality routine antenatal services: a qualitative evidence synthesis of the views and experiences of maternity care providers

Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Tunçalp, Özge ; Gülmezoglu, A Metin

Cochrane Database of Systematic Reviews, 08/25/2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14651858 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD012752

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...