skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

自噬与糖尿病

李晓思 ; 吕丹 ; 陈树春

临床荟萃 - Clinical Focus, 2016, Vol.31(08), pp.922-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-583X

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    自噬与糖尿病
  • Tác giả: 李晓思 ; 吕丹 ; 陈树春
  • Chủ đề: 糖尿病 ; 自噬 ; 糖尿病并发症
  • Là 1 phần của: 临床荟萃 - Clinical Focus, 2016, Vol.31(08), pp.922-925
  • Mô tả: 自噬是一种降解自身细胞质蛋白和细胞器的过程,是机体应对体内外应激反应的机制之一,发挥着保护细胞的作用。越来越多的研究表明自噬与糖尿病密切相关,自噬可能通过多种途径影响糖尿病的发生,如影响胰岛β细胞的功能。此外,自噬还可能与糖尿病并发症有关,如神经病变,心肌病变等。
  • Nhan đề liên quan: 作者单位: 河北医科大学研究生学院,河北石家庄050017 河北医科大学内科学教研室;河北省人民医院内分泌一科,河北石家庄050051
  • Số nhận dạng: ISSN: 1004-583X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...