skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

一种可扩展的用户界面描述语言 - Extensible User Interface Description Language

杜一 ; 邓昌智 ; 田丰 ; 任磊 ; 戴国忠

软件学报 - Journal of Software, 2013, Vol.24(05), pp.1127-1142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9825

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...