skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

一种模型驱动的可视化生成系统 - Model-Driven Visualization Generation System

杜一 ; 郭旦怀 ; 陈昕 ; 任磊 ; 戴国忠 ; DU Yi, GUO Dan-Huai, CHEN Xin, REN Lei, DAI Guo-Zhong, Beijing 100190, China)

软件学报 - Journal of Software, 2016, Issue 05, pp.1199-1211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-9825

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...