skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation

周峰岩 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li

广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179

ISSN: 1001-9677

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  基于应用能力培养的《有机波谱解析》教学实践 - Teaching Practice of Organic Spectroscopy Analysis Course Based on Application Ability Cultivation
 • Tác giả: 周峰岩 ; 刘丽娟 ; 闫鹏 ; 张文志 ; 赵玉亮 ; 周利 ; ZHOU Feng-yan, LIU Li-juan, YAN Peng, ZHANG Wen-zhi, ZHAO Yu-liang, ZHOU Li
 • Chủ đề: 应用型 ; 有机波谱解析 ; 任务驱动 ; 教学改革 ; Application Ability; Organic Spectroscopy Analysis; Task-Driven; Teacher Reform
 • Là 1 phần của: 广州化工 - GuangZhou Chemical Industry and Technology, 2014, Vol.42(24), pp.178-179
 • Mô tả: 针对地方本科高校目前在《有机波谱解析》课程教学中存在的困难和问题,我们以应用型人才培养为理念,构建了以任务为驱动的探究性教学模式,从教学内容、教学方法、教学手段、考核方法等方面探讨“教师为主导,学生为主体”的教学实现方法,致力于培养学生识谱、解谱的知识应用能力,取得了较好的教学效果。
  Considering the problems existed in teaching Organic Spectroscopy Analysis, a task-driven teaching mode was constructed under the guidance of application ability training. The experience in achieving ‘teacher-led, student-centered’ teaching idea was summarized from the point of teaching contents, teaching...
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 枣庄学院化学化工与材料科学学院,山东枣庄277160
 • Số nhận dạng: ISSN: 1001-9677

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...