skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

浅析煤矿采矿作业中的安全管理策略 - Analysis of the Safety Management Strategy in the Coal Mining Operations

高长征 ; GAO Chang-zheng

能源与节能 - Shanxi Energy and Conservation, 2013, Issue 01, pp.34-34

ISSN: 1674-3997

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  浅析煤矿采矿作业中的安全管理策略 - Analysis of the Safety Management Strategy in the Coal Mining Operations
 • Tác giả: 高长征 ; GAO Chang-zheng
 • Chủ đề: 煤矿作业 ; 采矿 ; 安全措施 ; 解决途径 ; Mining Operations; Mining; Safety Measures; Solution
 • Là 1 phần của: 能源与节能 - Shanxi Energy and Conservation, 2013, Issue 01, pp.34-34
 • Mô tả: 叙述了当前煤矿作业中存在的问题,以及如何改善煤矿作业中的安全问题,提出健全煤矿安全体系的重要性。
  Described the problems existing in the current coal mining operations, as well as how to improve safety in the coal mine operations, and raised the importance of a sound system of mine safety.
 • Nhan đề liên quan: 作者单位: 安徽阜阳市国投新集刘庄煤矿,安徽阜阳236232
 • Số nhận dạng: ISSN: 1674-3997

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...