skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform

徐红 ; XU Hong

现代基础教育研究, 2011, Vol.1(1), pp.83-89

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    探索潜能开发规律,深化教学整体改革 - Discovering the Pattern and Deepening of Potential Development Overall Reform
  • Tác giả: 徐红 ; XU Hong
  • Chủ đề: 潜能开发 ; 发展个性 ; 整体改革 ; 上海市实验学校 ; Discover of the Potential, Development of Students ' Personality, Overall Reform, Shanghai Experimental School
  • Là 1 phần của: 现代基础教育研究, 2011, Vol.1(1), pp.83-89
  • Mô tả: 上海市实验学校通过整体规划、实证研究、项目参与、独创引领等途径,遵循“开发潜能,发展个性”的办学宗旨,关注学生潜能、挖掘学生潜能、解析学生潜能、呵护学生潜能,深化教学整体改革。
    Through the overall plan, the empirical study, project participation and innovation, Shanghai experimental School follows the principle of developing potential power and personality, concerns the sudents' potential,develops the sudents' potential, analysises the sudents' potential and protect the sudents' potential in order to deepen overall teacher reform.
  • Nhan đề liên quan: 作者单位: 上海市实验学校,上海200125

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...