skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Wywłaszczenie a nowe regulacje Prawa geologicznego i górniczego

Spasowska-Czarny, Hanna

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G – Ius, 2017, Vol.64(1), pp.189-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0458-4317 ; E-ISSN: 2449-8505

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...