skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Borderland Strategy and Layout and Development of Mineral Industry in the Early Qing Dynasty: A Case Study of the Exploitation of Copper and Lead Mines
清代前期矿产开发中的边疆战略与矿业布局——以铜铅矿为例

马琦

云南师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Yunnan Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition)), 2012, Issue 5, pp.134-142

ISSN: 1000-5110

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...