skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis and Countermeasure of Teachers as the influence Factor of the P.E. Course Reform in University and College
影响高校体育课程改革的教师因素分析与对策

王波

北京体育大学学报 (Journal of Beijing University of Physical Education), 2006, 29(10), pp.1409-1410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-3612

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...