skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DESIGN PROCESS FOR COMPLEX SYSTEMS ENGINEERING BASED ON INTERFACE MODEL

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Eynard, Benoît

INSIGHT, December 2015, Vol.18(4), pp.22-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2156-485X ; E-ISSN: 2156-4868 ; DOI: 10.1002/inst.12056

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...