skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transatlantic Free Trade Agreements : Lack of EU Leadership for Reforming Trade and Investment Law ?

Petersmann, Ernst-Ulrich

Revue internationale de droit économique, 2016, Vol.XXX(4), pp.455-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1010-8831 ; E-ISSN: 1782-1525 ; ISBN: 9782807390621 ; ISBN: 2807390625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...