skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

12 - Negotiating The Memory Of Fulbe Hierarchy Among Mobile Elite Women

Lotte , Pelckmans

Strength beyond Structure, p.285-311

ISBN: 9789004156968 ; E-ISBN: 9789047421030 ; DOI: 10.1163/ej.9789004156968.i-345.114

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    12 - Negotiating The Memory Of Fulbe Hierarchy Among Mobile Elite Women
  • Tác giả: Lotte , Pelckmans
  • Là 1 phần của: Strength beyond Structure, p.285-311
  • Nơi xuất bản: Leiden - Boston: Brill
  • Năm xuất bản: 2007
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 9789004156968 ; E-ISBN: 9789047421030 ; DOI: 10.1163/ej.9789004156968.i-345.114

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...