skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alf Ross Memorial Lecture the Crisis of Legitimation in the United Nations

Schachter, Oscar

Nordic Journal of International Law, 1981, Vol.50(1-2), pp.3-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/187529381X00060

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Alf Ross Memorial Lecture the Crisis of Legitimation in the United Nations
  • Tác giả: Schachter, Oscar
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1981, Vol.50(1-2), pp.3-19
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/187529381X00060

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...