skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Comparison of Paradigms of Ethical Learning

Hofmann, Franz ; Dangl, Oskar

Journal of Empirical Theology, 2004, Vol.17(2), pp.147-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0922-2936 ; E-ISSN: 1570-9256 ; DOI: 10.1163/1570925042652543

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...