skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effectiveness of anti-illicit-drug public-service announcements: a systematic review and meta-analysis

Werb, Dan ; Mills, Edward J ; Debeck, Kora ; Kerr, Thomas ; Montaner, Julio S G ; Wood, Evan

Journal of Epidemiology and Community Health, 10 October 2011, Vol.65(10), p.834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X ; E-ISSN: 1470-2738 ; DOI: 10.1136/jech.2010.125195 ; PMID: 21558482

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...