skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eicosapentaenoic acid reduces rectal polyp number and size in familial adenomatous polyposis

West, Nicholas J ; Clark, Susan K ; Phillips, Robin K S ; Hutchinson, John M ; Leicester, Roger J ; Belluzzi, Andrea ; Hull, Mark A

Gut, 26 July 2010, Vol.59(7), p.918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-5749 ; E-ISSN: 1468-3288 ; DOI: 10.1136/gut.2009.200642 ; PMID: 20348368

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...