skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Community-Acquired Lung Abscess Caused by Legionella micdadei in a Myeloma Patient Receiving Thalidomide Treatment

Girard, Louis P. ; Gregson, Daniel B

Journal of Clinical Microbiology, 2007, Vol. 45(9), p.3135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 17609324

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...