skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diagnosis of Cerebral Toxoplasmosis in AIDS Patients in Brazil: Importance of Molecular and Immunological Methods Using Peripheral Blood Samples

Colombo, Fabio A. ; Vidal, Jose E. ; Oliveira, Augusto C. Penalva de ; Hernandez, Adrian V. ; Bonasser-Filho, Francisco ; Nogueira, Roberta S. ; Focaccia, Roberto ; Pereira-Chioccola, Vera Lucia

Journal of Clinical Microbiology, 2005, Vol. 43(10), p.5044 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16207959

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...