skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genetic Diversity of Norovirus among Children with Gastroenteritis in Sao Paulo State, Brazil

Castilho, Juliana Galera ; Munford, Veridiana ; Resque, Hugo Reis ; Fagundes-Neto, Ulysses ; Vinje, Jan ; Racz, Maria Lucia

Journal of Clinical Microbiology, 2006, Vol. 44(11), p.3947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 16943348

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...