skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dispersive shallow water wave modelling. Part III: Model derivation on a globally spherical geometry

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys ; Fedotova, Zinaida; Fedotova, Zinaida (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 4, 2018

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...