skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A $p$-adic Perron–Frobenius theorem

Costa, Robert ; Dynes, Patrick ; Petsche, Clayton

Acta Arithmetica, 2016, pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0065-1036 ; E-ISSN: 1730-6264 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4064/aa8285-4-2016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...