skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metallicity-Dependent Galactic Isotopic Decomposition for Nucleosynthesis

West, Christopher ; Heger, Alexander

The Astrophysical Journal, Volume 774, Issue 75, 2013 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1203.5969

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...