skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The second partition: The cure of melancholie.

Junior, Democritus

The anatomy of melancholy: What it is with all the kinds, causes, symptomes, prognostickes & severall cures of it (4th ed.), p.219-407

DOI: 10.1037/11810-002

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  The second partition: The cure of melancholie.
 • Tác giả: Junior, Democritus
 • Chủ đề: cure ; treatment ; melancholy ; religion ; medicine ; science
 • Là 1 phần của: The anatomy of melancholy: What it is with all the kinds, causes, symptomes, prognostickes & severall cures of it (4th ed.), p.219-407
 • Mô tả: This chapter discusses the cures and treatment methods for melancholy. The author includes a discussion of the roles of religion, science, and medicine in curing melancholy. (PsycINFO Database Record (c) 2010 APA, all rights reserved)
 • Nơi xuất bản: Henry Cripps
 • Năm xuất bản: 1632
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: DOI: 10.1037/11810-002

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...