skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Outer Membrane Lipoprotein Lpp Is Gram-negative Bacterial Cell Surface Receptor for Cationic Antimicrobial Peptides

Chang, T.-W. ; Lin, Y.-M. ; Wang, C.-F. ; Liao, Y.-D.

Journal of Biological Chemistry, 01/02/2012, Vol.287(1), pp.418-428 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M111.290361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...