skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High quality x-ray absorption spectroscopy measurements with long energy range at high pressure using diamond anvil cell

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Prakapenka, Vitali B. ; Rivers, Mark L. ; Sutton, Stephen R.

Review of Scientific Instruments, July 2009, Vol.80(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6748 ; E-ISSN: 1089-7623 ; DOI: 10.1063/1.3186736

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...