skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Stuff I've seen: a system for personal information retrieval and re-use

Dumais, Susan ; Cutrell, Edward ; Cadiz, Jj ; Jancke, Gavin ; Sarin, Raman ; Robbins, Daniel

Proceedings of the 26th annual international ACM SIGIR conference on research and development in informaion retrieval, 28 July 2003, pp.72-79

ISBN: 1581136463 ; ISBN: 9781581136463 ; DOI: 10.1145/860435.860451

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...