skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Novel user interface technologies and conversational user interfaces for information appliances

Gerfelder, Norbert ; Spierling, Ulrike ; Müller, Wolfgang

CHI '00 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.41-42

ISBN: 1581132484 ; ISBN: 9781581132489 ; DOI: 10.1145/633292.633320

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...