skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agents to assist in finding help

Vivacqua, Adriana ; Lieberman, Henry

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 April 2000, pp.65-72

ISBN: 1581132166 ; ISBN: 9781581132168 ; DOI: 10.1145/332040.332408

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...