skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond the visible: sensing with thermal imaging

Abdelrahman, Yomna ; Schmidt, Albrecht

Interactions, 21 December 2018, Vol.26(1), pp.76-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3297778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...