skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digital nudging: guiding online user choices through interface design

Schneider, Christoph ; Weinmann, Markus ; Vom Brocke, Jan

Communications of the ACM, 25 June 2018, Vol.61(7), pp.67-73 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/3213765

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...