skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Confiding in and Listening to Virtual Agents: The Effect of Personality

Li, Jingyi ; Zhou, Michelle ; Yang, Huahai ; Mark, Gloria

Proceedings of the 22nd International Conference on intelligent user interfaces, 07 March 2017, pp.275-286

ISBN: 9781450343480 ; ISBN: 1450343481 ; DOI: 10.1145/3025171.3025206

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...