skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bootstrapping DSLs from user interfaces

Bačíková, Michaela ; Porubän, Jaroslav ; Chodarev, Sergej ; Nosál', Milan

Proceedings of the 30th Annual ACM Symposium on applied computing, 13 April 2015, pp.2115-2118

ISBN: 9781450331968 ; ISBN: 1450331963 ; DOI: 10.1145/2695664.2695994

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...