skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User experience and expectations of haptic feedback in in-car interaction

Väänänen-Vainio-Mattila, Kaisa ; Heikkinen, Jani ; Farooq, Ahmed ; Evreinov, Grigori ; Mäkinen, Erno ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 13th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 25 November 2014, pp.248-251

ISBN: 9781450333047 ; ISBN: 1450333044 ; DOI: 10.1145/2677972.2677996

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...