skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Augmented reality as multimedia: the case for situated vocabulary learning

Santos, Marc Ericson C ; Lübke, Arno In Wolde ; Taketomi, Takafumi ; Yamamoto, Goshiro ; Rodrigo, Ma. Mercedes T ; Sandor, Christian ; Kato, Hirokazu

Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 2016, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1793-2068 ; E-ISSN: 1793-7078 ; DOI: 10.1186/s41039-016-0028-2 ; PMCID: 6302860 ; PMID: 30613237

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...