skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Implementation-agnostic instantiation schemes for ubiquitous, synchronous multi-user interfaces

Kotsalis, Dimitrios ; Vellis, George ; Akoumianakis, Demos ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the 18th Panhellenic Conference on informatics, 02 October 2014, pp.1-6

ISBN: 9781450328975 ; ISBN: 1450328970 ; DOI: 10.1145/2645791.2645825

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...