skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Screen usability guidelines for persons with disabilities

Noirhomme-Fraiture, Monique ; Vanderdonckt, Jean

INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.25-26

ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260023

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Screen usability guidelines for persons with disabilities
  • Tác giả: Noirhomme-Fraiture, Monique ; Vanderdonckt, Jean
  • Chủ đề: Computer Science
  • Là 1 phần của: INTERACT '93 and CHI '93 Conference Companion on human factors in computing systems, 01 April 1993, pp.25-26
  • Mô tả: Abstract not available.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 0897915747 ; ISBN: 9780897915748 ; DOI: 10.1145/259964.260023

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...