skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Natural User Interfaces

Câmara, António

Lecture Notes in Computer Science, 2011, Vol.LNCS-6946(Part I), pp.1-1

DOI: 10.1007/978-3-642-23774-4_1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...