skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Horus: a flexible group communication system

van Renesse, Robbert ; Birman, Kenneth ; Maffeis, Silvano

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.76-83 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227229

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...