skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PageLinker: integrating contextual bookmarks within a browser

Tabard, Aurélien ; Mackay, Wendy ; Roussel, Nicolas ; Letondal, Catherine

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.337-346

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240680

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...