skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Toward harnessing user feedback for machine learning

Stumpf, Simone ; Rajaram, Vidya ; Li, Lida ; Burnett, Margaret ; Dietterich, Thomas ; Sullivan, Erin ; Drummond, Russell ; Herlocker, Jonathan

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.82-91

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216316

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...