skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SMCanvas: augmenter la boîte à outils Java Swing pour prototyper des techniques d'interaction avancées

Appert, Caroline ; Beaudouin-Lafon, Michel

Proceedings of the 18th Conference on l'interaction homme-machine, 18 April 2006, pp.99-106

ISBN: 1595933506 ; ISBN: 9781595933508 ; DOI: 10.1145/1132736.1132749

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...